Job openings in Prof. Huating Wang’s lab at the CUHK

Yang Li, Chuhan Li, Qiang Sun, Fengyuan Chen, Yeelo Cheung, Yu Zhao, Ting Xie, Bénédicte Chazaud, Hao Sun, & Huating Wang. (2024) Skeletal Muscle Stem Cells Modulate Niche Function in Duchenne Muscular Dystrophy through YY1-CCL5 Axis. bioRxiv https://doi.org/10.1101/2024.01.13.575317